. شیمی برای همه - ترکیب های یونی دوتایی
chemistry for Everybody

ترکیب های یونی دوتایی :

5.       برای نامیدن ترکیب های یونی ابتدا  نام کاتیون و سپس نام آنیون را به دنبال هم می آوریم . بعنوان مثال ، ترکیب یونی حاصل از دو عنصر پتاسیم و کلر به فرمول KCl را پتاسیم کلرید می نامیم .

6.       برای نوشتن فرمول شیمیایی ترکیب های یونی نماد شیمیایی کاتیون و آنیون را کنار هم می نویسیم ، به طوریکه کاتیون در سمت چپ قرار گیرد . در فرمول شیمیایی بایستی بارهای مثبت در موازنه با بارهای منفی باشند .

7.       در فرمول شیمیایی بار کاتیون زیروند آنیون و بار آنیون بصورت قدر مطلق زیروند کاتیون انتخاب می شود .

8.       از نوشتن عدد یک و بارهای مساوی در زیروند پرهیز می شود .

9.       ترکیبات چند ظرفیتی مثل FeCl2 و FeCl3 به ترتیب آهن (II ) کلرید و آهن (III) کلرید نامیده می شوند .

* - اگر کاتیون H+ باشد  با یک آنیون تولید اسید می کنند برای نام گذلری ، ابتدا کلمه اسید  و سپس کلمه هیدرو ، نام آنیون با پسوند  " –یک " را ذکر می کنیم . مثال HCl      اسیدهیدروکلریک  ،  HF    اسید هیدروفلوئوریک

یون های چنداتمی :

1-     برای نامیدن این ترکیبات مانند ترکیبات دوتایی ، ابتدا نام کاتیون  و بعد نام آنیون را می آوریم . مثال ، Na2SO4  را سدیم سولفات می نامیم .

2-        برای نوشتن فرمول شیمیایی این  ترکیب های یونی نماد شیمیایی کاتیون و آنیون را کنار هم می نویسیم ، به طوریکه کاتیون در سمت چپ قرار گیرد . در فرمول شیمیایی بایستی بارهای مثبت در موازنه با بارهای منفی باشند مثال ، می خواهیم فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از یون های Al3+ و SO42- را بنویسیم. چون بار یون آلومینیم +3 و یون سولفات -2  است . پس دویون آلومینیم به سه یون سولفات کنار هم قرار می گیرند. Al2(SO4)3